Trialog

[Ese ndërdisiplinore mbi lidhjet e letërsisë me mërgimin dhe me gjuhët që ajo zgjedh për të ruajtur Kujtesën dhe Metaforën] AL

[Eseu(ri) interdisciplinar(e) despre legăturile literaturii cu exilul și cu limbile pe care literatura le alege pentru a ocroti Memoria și Metafora] RO

[Interdisciplinary essay(s) on the special bonds between literature, exile and the languages chosen by literature to protect Memory and Metaphor] EN
Trialog in Albanian onLine